Privacyverklaring

Jouw privacy vinden wij belangrijk!

Daarom gaan wij dan ook op een veilig en confidentiële manier om met de persoonsgegevens die verkregen worden via de formulieren op onze website. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en waarom? Je leest het hier.

Persoonsgegevens

De GDPR definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerkingsdoeleinden

VIZZY verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor facturatie, marketing en natuurlijk ook het wensen van een gelukkige verjaardag! 🙂

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Rechten

a) Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht van gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en / of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

e) Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

f) Automatische beslissingen en profilering
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en je gaat door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

g) Uitoefening van jouw rechten
Je kunt jouw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar privacy@vizzy.be.

h) Klachten
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be .

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

In geval van vragen

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VIZZY of rechthoudende derden.

VIZZY, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Fuselierstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0771.904.224, is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. VIZZY verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).